Glossaries

LE XICON of Words frequently used in Penal Environments Projects partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand in 12 languages (DE - EL - EN - ES - FI - FR - HU - IT - LV - NL - RU - TR) the terms frequently used with inmates from abroad.

Glossary of words frequently used in penal environment ENGLISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN GREEK Abandonment of action with or without statutory requirements de stopzetting van de actie met of zonder wettelijke eisen syytteen kumoaminen vaatimuksin tai ilman vaateita Abandon des actions avec ou sans exigence légale Verfahrenseinstellung mit oder ohne Auflagen Η εγκατάλειψη των δράσεων, με ή χωρίς νομική υποχρέωση Abandonment of action, abatement of action de vermindering van de actie syyttämättä jättäminen Abandon des actions, des poursuites Verfahrenseinstellung εγκατάλειψη της δράσης, την καταπολέμηση της δράσης Absolute barring absoluut behouden täydellinen esto, estäminen Incompressible Entmündigung Αναπηρία Absolute discharge absolute vrijspraak täysin syyntakeeton Libération bedingungslose Entlassung απόλυτη απόρριψη Access test toelatingsproef pääsykoe Test préliminaire Zugangstest Πρόσβαση - Δοκιμή Accomplice mededader rikoskumppani Complice, coauteur Komplize συνένοχος Accusal, accusation, charge de beschuldiging syyte Motif à charge Anklage, Anklageschrift κατηγορία Accused beschuldig syyttää Accusé Angeklagter, Beschuldigter Ο κατηγορούμενος Acquisition de acquisitie syyte, syytös Acquisition Erwerb απόκτηση Acquittal Vrijspraak vapauttava tuomio Acquittement Freispruch Αθώωση – να αφεθεί ελεύθερος Act of omitting de handeling van het weglaten teko jättämällä pois jtkn Omission, oubli Versäumnis, Unterlassung Πράξη η Παράλειψη Adjournment opschorting hajaantuminen Ajournement Vertagung, Unterbrechung αναβολή Adjudication de toewijzing oikeuden päätös, tuomio Jugement, décision Urteil, Gerichtsbeschluss επιδίκαση Adjudication hearing het verhoor tot berechtiging kuuleminen Audience Anhörung Ακρόαση Adjust procedure aanpassingsprocedure menettelyn säätäminen Ajuster la procédure Vorgang anpassen Ρυθμίστε τη διαδικασία Administrative detention de administratieve opsluiting hallinnollinen pidätys Détention administrative Verwaltungshaft (zur Prävention von Straftaten) Διοικητική κράτηση Administrative fine de administratieve boete hallinnollinen sakko Amende administrative Geldbuße, Geldstrafe διοικητικό πρόστιμο Admission de toelating sisäänpääsy Admission Aufnahme, Einweisung, Unterbringung Αποδοχή Adolescent de adolescenten nuoret Adolescent Jugendliche εφήβους Adult volwassen aikuinen Adulte Erwachsener Ενήλικας Adult Education volwassenenonderwijs aikuisopinnot Education des adultes Erwachsenenbildung Εκπαίδευση Ενηλίκων Against lawful authority tegen het wettig gezag haitanteko virkamiehelle Contre l'autorité légale gegen rechtmäßige Autorität κατά της νόμιμης αρχής Aggrieved gedupeerd loukkaantunut Lésé geschädigt Aδικημένοι www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 1

Glossary of words frequently used in penal environment HUNGARIAN ITALIAN LATVIAN RUSSIAN SPANISH TURKISH mulasztás rinuncia all'azione atteikšanās no darbības ar oblig ātajām prasībām vai bez tās отказ от операции с указанны м требованиям или без нее Abandono de acciones legales con o sin plazo legal yasal gereklilikleri içeren veya içermeyen terketme eylemi,feragat etmek mulasztás Abbandono dell'azione, riduzione dell'azione atteikšanās no apsūdzības, apsūdzības mazināšana отказ от обвинения, сокраще ние предъявленных обвинений Abandono de acciones legales Feragat etmek,vazgeçmek teljes elévüls blocco assoluto absolūtais liegums абсолютное запрещение Incapacitación kesin dışında végleges mentesítés / elbocsátás discarico assoluto/assoluzione amnestija амнистия Libertad absoluta mutlak çıkış hozzáférésen alapuló vizsgálat test d'accesso piekļuves tests тест доступа Prueba de acceso Giriş testi bűntárs, bűnrészes complicità līdzdalībnieks сообщник Cómplice suç ortağı vád, vádemelés, vádol Imputazione apsūdzība обвинение Acusación, cargos suçlama vádlott accusa apsūdzētājs обвинитель El acusado suçlanmış megszerzés, beszerzés acquisizione iegūšana получение Adquisición kazanım,kazanç felmentés assoluzione attaisnošana oпpaвдaниe Absolución Temize çıkma mulasztás atto di omissione bezdarbības akts упущение Acto de omisión ihmal hali elnapolás, felfüggesztés rinvio/aggiornamento atlikšana отсрочка aplazamiento/suspensión tehir,tecil bírói határozat aggiudicazione nolēmums решение суда, приговор Adjudicación idari yargı pályázati meghallgatás audizione in giudizio tiesas sēde судебные слушания Proceso judicial İhale İşitme Módosítsa az eljárásokat regolare procedura pielāgot procedūru скорректировать процедуру Ajustar procedimiento yordamı ayarlamak adminisztratív visszatartás fermo amministrativo administratīvā aizturēšana административное задержан ие Detención administrativa İdari Gözaltı közigazgatási bírság sanzione amministrativa administratīvais sods административное наказание Sanción administrativa Idari ceza belépés, elfogadás ammissione uzņemšana прием Ingreso kabul/giriş fiatal felnőttek adolescenti pusaudži подростки Adolescentes ergen felnőtt adulto pieaugušais взрослый Adulto Yetişkin felnöttoktatás educazione per gli adukti pieaugušo izglītība образование взрослых Educación personas adultas Yetişkin Eğitimi hivatásos személy elleni vétség contro l'autorità legittima pret likumīgām iestādēm против законных учреждений Contra la autoridad legal yasal otoriteye karşı megbántott, megsértődött parte lesa cietušais пострадавший, потерпевший perjudicado/ofendido mağdur www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 2

Glossary of words frequently used in penal environment ENGLISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN GREEK Alternative to detention het alternatief voor gevangenisstraf vaihtoehto vankeudelle Peine de substitution Alternative zum Arrest Εναλλακτικές κυρώσεις Amended gewijzigd muutettu Modifié geändert τροποποιήθηκε Amendment amendement muutos, lisäys Amendement Änderung Τροποποίηση Amenities de voorziening palveluihin Equipements collectifs Annehmlichkeiten ανέσεις Antisocial personality disorder (APD) antisociale persoonlijkheidsstoornis epäsosiaalisen käyttäytymisen häiriöt Troubles de la personnalité antizosziale Persönlichkeitsstörung Αντικοινωνική Διαταραχή Appeal (revision) het beroep valitus Appel Berufung έφεση (αναθεώρηση) Arrest het arrest pidätys Arrestation Haft Σύλληψη Arson brandstichting tuhopoltto Incendie criminel Brandstiftung εμπρησμός Artistic and expressive therapies artistieke en kunst therapie taide- ja ilmaisutaitoterapia Thérapies par les arts et l'expression Kunst- und Ausdrucktherapien Καλλιτεχνικές και Εκφραστικές Θεραπείες Assault de aanslag pahoinpitely Agression Angriff, Körperverletzung Προσβολή Assumption de veronderstelling anastus Hypothèse Annahme, Vermutung υπόθεση At risk of delinquency delictgevoelig rikoksen uusimisen riski Risque de délinquance delinquenzgefährdet Κίνδυνος υποτροπής Attempt of burglary poging tot inbraak murron yritys Tentative de cambriolage Einbruchversuch Προσπάθεια διάρρηξης Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) attention deficit hyperactivity disorder aktiivisuuden ja tarkkavuuden häiriöt Déficit de l'attention avec hyperactivité Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) Διαταραχή Ελειψής Προσοχης - Υπερκινητικότητα Attorney general procureur generaal asianajaja Procureur général Generalstaatsanwalt Γενικός εισαγγελέας Audit plan audit tarkastussuunnitelma Plan d'audit Prüfungsplan Σχέδιο ελέγχου Authorities de autoriteiten valtuutetut Autorités Behörden αρχές Automobile theft de autodiefstal autovarkaus Vol de voiture Autodiebstahl Κλοπή αυτοκινήτου Awareness raising bewustwording vergroten tietoisuuden lisääminen Sensibilisation Bewusstseinsbildung Ευαισθητοποίηση Basic procedural safeguard de Basis procedurele waarborg normaalikäytäntöiset takeet Protection juridique grundlegende Verfahrensgarantien Νομική προστασία Behavioural disorders gedragsstoornis käytöshäiriöt Désordres comportementaux Verhaltensstörung Συμπεριφορικές Διαταραχές Best interest of the child in het belang van het kind lapsen etu Intérêt supérieur de l’enfant im Interesse des Kindes Προς το συμφέρον του παιδιού www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 3

Glossary of words frequently used in penal environment HUNGARIAN ITALIAN LATVIAN RUSSIAN SPANISH TURKISH alternatív elzárás Alternative alla detenzione alternatīva apcietinašānai альтернатива заключению Alternativa a la detención Gözaltı için alternatif kiegészített, helyesbített, javított emendato grozīts измененный Subsanamiento / Modificación değiştirmek,düzeltmek módosítás (törvényé) emendamento grozījums поправки enmienda/corrección ıslah/değişiklik kényelem servizi/dotazioni ērtības удобства Equipamientos tesisler antiszociális személyiségzavar Disturbo di personalità antisociale (APD) antisociālas personības traucējumi антисоциальные личностные нарушения Trastorno antisocial de la personalidad (TAP) Antisosyal Kişilik Bozukluğu fellebbezés (újravizsgálat) appello apelācija (pārskatīšana) апелляция (пересмотр) Recurso de casación, Recurrir sentencia temyize gitmek, üst mahkemeye başvurmak letartóztatás / letartóztat arresto arests арест Arresto yakalamak gyújtogatás incendio doloso ļaunprātīga dedzināšana умышленный поджог Incendio provocado kundakçılık művészetterápia Terapie artistiche ed espressive mākslinieciskā un izteiksmīgā t erapija выразительная и художественная терапия Terapias artísticas y expresivas Sanatsal ve dışavurumcu terapiler támadás, erőszak aggressione uzbrukums атака, нападение Agresión saldırı feltételezés assunzione/presupposto pieņēmums предположение Asunción varsayım bűnelkövetővé válás veszélye a rischio di devianza likumpārkāpumu risks риск правовых нарушений Riesgo de delincuencia Suçluluk riski Megpróbáltak betörni tentativo di furto con scasso ielaušanās mēģinājums попытка взлома intento de robo Hırsızlık girişimi figyelem- hiperaktivitás zavar Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) Uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi Синдром дефицита внимания с гиперактивностью Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) Dikkat eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu Ügyvéd Procuratore Generale Ģenerālprokurors генеральный прокурор Abogado general Genel avukat Ellenőrzési terv piano di revisione план аудита plan de auditoria denetim planı hatóságok autorità iestādes учреждения Autoridades otoriteler autólopás furto d'auto automašīnas zādzība угон автомобиля Robo de coche Otomobil Hırsızlığı Figyelemfelhívás sensibilizzazione Informētības palielināšana Повышение осведомленности sensibilización Awareness raising alapvető eljárási biztosíték Garanzie procedurali di base pamata procesuālā aizsardzība базовая процессуальная защита Protección jurídica Temel Prosedürel Koruma viselkedészavarok disordini comportamentali uzvedības traucējumi нарушения поведения Trastornos de comportamiento Davranış bozukluğu a gyerek számára legelőnyösebb út il migliore interesse dei minori bērna interešu princips принцип интересов ребенка Interés superior del menor Çocuğun yüksek yararı www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 4

Glossary of words frequently used in penal environment ENGLISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN GREEK Binding over geplaatst in een voorwaardelijke invrijheidstelling sitova, velvoittava Placer en liberté conditionnelle verbindlich über δεσμευτικές Blackmail de omkoperij kiristys Chantage Erpressung εκβιασμός Breach of regulations, severe de inbreuk sääntörikkomukset, vakavat Violation des règlements schwere Verfehlung Παραβίαση των κανονισμών Breach of trust het misbruik van vertrouwen luottamuksen rikkominen Abus de confiance Untreue Κατάχρηση της εμπιστοσύνης Broaden verruimen laajentaa Elargissement erweitern Ευρύνω Bureaucracy de bureaucratie virkavalta, byrokratia Bureaucratie Bürokratie γραφειοκρατία Burglary de inbraak murtovarkaus Cambriolage Einbruch Διάρρηξη Business crime, white-collar crime de witteboordcriminaliteit talousrikos Criminalité des affaires, Criminalité en col blanc Wirtschaftskriminalität Το οικονομικό έγκλημα και την εταιρική απάτη Campus de campus kampus Campus Campus, Universitätsgelände Πανεπιστημιούπολη Cannabis cannabis kannabis Cannabis Cannabis Κάνναβης Capital investment de investering pääomasijoitus Détournements Kapitalanlagen επενδυτικά κεφάλαια Care, public welfare de (welzijns)zorg sosiaalitoimi Bien-être public Fürsorge Ευημερία πολιτών Carrying out, handling (“done”) uitvoeren, de uitvoering suorittaa Clos Erledigung διεξαγωγή, διαχείριση ("Τέλος") Caution to the detained person de gedetineerdenzorg varoitus pidätetylle Réprimande Verwarnung/Abmahnung des Gefangenen Προσοχή στο κρατουμένου Charge, complaint de beschuldiging, de tenlastelegging valitus Charge, Plainte Strafanzeige κατηγορία, η καταγγελία Charged beschuldigd syytetty Prévenu (délit), accusé (crime) belastet, angeklagt Κατηγορήθηκε Child het kind lapsi Enfant (quand âge inférieur à la majorité légale) Kind Παιδί Child court de jeugdrechtbank lapsituomioistuin Tribunal pour enfants Jugendgericht Που χρησιμοποιείται ο ποινικός κώδικας για του ανήλικουςChild protection de kinderbescherming lastensuojelu Protection de l’enfant Kinderschutz Προστασία του παιδιού Child Protection Code kind protectie code lastensuojelukoodi Code de protection de l'enfant Kinderschutzgesetz Κώδικας Παιδικής Προστασίας Circumstances of the case de bijzondere omstandigheden olosuhteet Circonstances de l‘affaire Sachverhalt Περιστάσεις της υποθέσεις www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 5

Glossary of words frequently used in penal environment HUNGARIAN ITALIAN LATVIAN RUSSIAN SPANISH TURKISH kötelező érvényű cogenza sugli atti saistošs attiecībā связанный относительно Vinculante üzerinde bağlayıcı zsarolás estorsione šantāža шантаж Chantaje şantaj yapmak, para sızdırmak szabályok megsértése / áthágása (komoly) violazione dei regolamenti, grave noteikumu pārkāpums, smags нарушение правил, тяжелое Incumplimiento grave de la normativa Düzene aykırı bizalmi válság, bizalom megszegése abuso di fiducia uzticības laušana утеря доверия Abuso de confianza Güveni kötüye kullanma bővül allargare paplašināt расширять ampliar genişletmek bürokrácia burocrazia birokrātija бюрократия Burocracia bürokrasi betörés furto con scasso zādzība ielaužoties кража с проникновением Robo Hırsızlık üzleti bűncselekmény, fehérgalléros bűnözés criminalità economica, criminalità dei colletti bianchi uzņēmejdarbības noziegums, ierēdņu noziegums предпринимательское преступление, преступление Delitos económicos y fraude empresarial iş suçu campus campus skolas teritorija территория школы Complejo Kampüs kannabisz cannabis marihuāna марихуана cannabis esrar tökebefektetés investimento di capitale kapitālieguldījums капиталовложение inversión de capital sermaye yatırımı gondoskodás, közjólét assistenza, benessere pubblico aprūpe, sabiedrības labklājība забота, благополучие общест ва Servicios sociales Kamu yararı végrehajt esecuzione, gestione ("done") veikšana, "pabeigts" осуществление ", - завершил свою работу" Legalmente terminado Yerine getirme,yürütmek figyelem/óvatosság az elzárt egyénnel kapcsolatosan / felé garanzia per la persona detenuta piesardzība attiecībā uz aizturēto personu осторожность в отношении за держанных лиц Amonestación Gözaltına alınan kişiye dikkat vád, panasz addebito, reclamo apsūdzība, sūdzība обвинение, жалоба Cargos, quejas Suçlamak,suçlama elítélt, büntetett (valamiért) caricato uzlādēts заряженный Acusado tartışmalı gyermek minore bērns ребенок Niño Çocuk gyermekbíróság Tribunale per i minori bērnu tiesa детский суд Ley penal del menor Çocuk ceza hukuku uygulaması gyermekvédelem Protezione del minore bērnu aizsardzība защита детей Protección de menores Çocuk Programı gyermekvédelmi törvény codice di protezione del fanciullo Bērnu aizsardzības likums Закон о защите детей código de portección del niño çocuk koruma kanunu bűneset körülményei circostanze del caso lietas apstākļi обстоятельства дела Circunstancias del caso Dava şartları www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 6

Glossary of words frequently used in penal environment ENGLISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN GREEK Citizenship course de inburgeringscursus kansalaisuuskurssi Stage de citoyenneté Kurs in Staatsbürgerschaftskunde Ιθαγένεια Civil claims burgerlijke klachten siviilisyyte Intérêts civils Schadensersatzklagen Αστικές Αξιώσεις Civil debtor burgerlijke schuld siviilivelallinen Débiteur civil privater Schuldner αστικές οφειλές Civil fine burgerlijke boete sakko Amende civile zivile Bußgelder Αστικό Πρόστιμο Closed education centre het gesloten educatief centrum suljettu koulutusympäristö Centre éducatif fermé geschlossenes Erziehungsheim Κλειστά κέντρα εκπαίδευσης Closed hearing de zitting achter gesloten deuren suljettu kuuleminen Huis clos insgeheim, im Vertrauen, unter vier Augen Ιδιωτικές Closed internment de internering in een gesloten regime suljettu eristäminen Incarcération geschlossener Vollzug Εγκλεισμος σε Κλειστό περιβαλλο Closed Prison de gesloten gevangenis suljettu vankila Prison geschlossene Haftanstalt Κλειστή Φυλακή Coining valsmunterij ei tietoa Monnaie (Münzen) prägen νομισματοκοπίας Collecting socio-educational informations socio-educatieve informatie verzamelen sosioekonomisen taustatiedon kerääminen Recueil de renseignements socio-éducatifs das Sammeln von sozioerzieherischen Informationen Η συλλογή κοινωνικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών Commencement het begin, de aanvang alku Commencement Beginn Έναρξη Commissioner for Children’s Rights commissaris voor de kinderrechten lapsiasiavaltuutettu Défendeur des droits de l'enfant Kommissar für Kinderrechte Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού Community service order het opleggen van gemeenschapsdienst yhteiskuntaseuraamus Peine de travail d’intérêt général Auflage zur gemeinnützigen Arbeit Κοινοτική υπηρεσία Competent authority de bevoegde overheid toimivaltainen viranomainen Autorité compétente zuständige Behörde Αρμόδια Αρχή Compulsory Secondary Education gedwongen hoger onderwijs toisen asteen koulutus Enseignement secondaire obligatoire allgemeine Schulpflicht Υποχρεωτικη Δευτεροβαθμια Εκπαιδευση Conclusion of proceeding conclusie van de procedure menettelyn johtopäätös Fin des poursuites Einstellung des Verfahrens ολοκλήρωση των διαδικασιών Condescending and insulting Lusteloos en beledigend Lieventävä ja loukkaavaa Condescendant et insultant herablassend und verletzend Συγκαταβατική και προσβλητική Conditional discharge voorwaardelijke vrijspraak osittain syyntakeeton Libération conditionnelle Entlassung mit Auflagen απαλλαγή με όρους Conditional release vrij onder voorwaarden ehdonalainen vapautuminen Liberté conditionnelle bedingte Entlassung Υπο όρους Απελευθέρωση Conditions (to apologize, make good, perform certain tasks…) de voorwaarden ehdollinen Sous conditions Auflagen υπό όρους www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 7

Glossary of words frequently used in penal environment HUNGARIAN ITALIAN LATVIAN RUSSIAN SPANISH TURKISH állampolgári kurzus / állampolgári folyamat / állampolgári út corso cittanza pilsonības kursi курсы гражданства Curso de ciudadanía Vatandaşlık kursu polgári igény cause civili civilprasības гражданский иск demanda civil hukuk davaları adós debitore civile civiltiesiskās attiecības parādnieks должник гражданскоправовых отношений Deudor civil sivil borçlu bírság multa civile administratīvais sods административное наказание multa civil para cezası zárt oktatási intézet Centro educativo all'interno slēgtais izglītības centrs закрытый центр образования Centro educativo cerrado Kapalı Eğitim Merkezi zárt meghallgatás udienza a porte chiuse slēgta tiesas sēde закрытое заседание суда En privado özelde zárt környezet (intézet) internamento chiuso slēgtā internēšana закрытое интернирование Régimen cerrado de internamiento kapalı cezaevi sistemi zárt intézet prigione slēgtais cietums закрытая тюрьма Prisión cerrada Kapalı Ceza İnfaz Kurumu pénzverés, megalkotás coniatura monētu izgatavošana изготовление монет Acuñar darp etme szociálpedagógiai információk gyűjtése Raccolta informazioni socioeducative sociālās un izglītības informācijas vākšana сбор социальной и образовательной информации Recogida de información socioeducativa Sosyo-eğitim bilgileri toplama kezdeményezés, elindítás inizio uzsākšana приступая к работе Incoacción başlangıç Gyermekjogi biztos Commissione per i diritti dei bambini Bērnu tiesību komisārs Уполномоченный по правам детей Comisionado para los Derechos del Niño Çocuk Hakları Komiseri közösségi munka / közösségi munkára ítélés sistema dei servizi comunitari rīkojums par piespiedu darbu veikšanu распоряжение о выполнении принудительны Servicios en beneficio a la comunidad Toplum hizmeti için hozzáértő hatóság autortà competente kompetentā iestāde компетентные учреждения Autoridad competente Yetkili Makam kötelező középiskolai képzés Istruzione secondaria Obbligatoria obligātā vidējā izglītība обязательное среднее образо вание Educación secundaria obligatoria Zorunlu ortaöğretim eljárás eredménye conclusione del procedimento tiesvedības izbeigšana прекращение судопроизводст ва Conclusión de los procedimientos davanın sonucu leereszkedő és sértő Feltörekvő és sértő ļaunprātīgs un aizvainojošs злонамеренный и оскорбительный condescendiente e insultante küçümseyen ve hakaret eden feltételes mentesítés / elbocsátás sospensione condizionale nosacīta atbrīvošana no soda условное освобождение от на казания Libertad condicional şartlı salıverme feltételes szabadlábra helyezés rilascio condizionale nosacīta atbrīvošana условное освобождение Libertad condicional Koşullu Salıverme feltételek (jóvátételi) prescrizioni nosacījumi (atvainoties, atlīdzināt, izpildīt noteiktu uzdevumu) условия (извиниться, компен сировать, выполнить определ енную задачу) Requisitos Gereksinimler,şartlar www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 8

Glossary of words frequently used in penal environment ENGLISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN GREEK Confinement de hechtenis olla suljettuna Confinement Arrest, Gefangenschaft περιορισμός Conflict resolution process probleemoplossend proses konfliktien ratkaiseminen Processus de résolution de conflit Konfliktlösungsprozess Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων Conjunction de conjunctie yhteys, yhdessä Conjonction Verbindung, Konjunktion Συνδιασμό Conspiracies samenzwering salaliitto Conspirations Verschwörungen συνωμοσίες Constitutive facts de constitutieve feiten perustotuudet Faits constitutifs (d'un délit) grundlegende Fakten Πράξεις που συνιστούν Constructive manner constructieve manier rakentava toimintatapa Mode constructif konstruktive Haltung Εποικοδομητικό τρόπο Consulting Measures consultatieve maatregelen neuvoa antavat toimenpiteet Mesure d'investigation Beratungsmaßnahmen Συμβουλευτικά Μέτρα Contractual agreement contractuele overeenkomst yhteissopimus Agrément contractuel vertragliche Vereinbarung Συμβολαιακή συμφωνία Contravention de overtreding rikkomus Infraction Zuwiderhandlung παράβαση Convention de conventie yleissopimus Convention, accord Konvention σύμβαση Convention on the Rights of the Child de Conventie van de Rechten van het kind lastensuojelusopimus Convention des Droits de l'Enfant Kinderrechtskonvention Συνθηκη για τα δικαιωματα του παιδίου Convicted veroordeeld tuomittu Condamné verurteilt καταδικάστηκε Conviction, condemnation de veroordeling tuomitseminen Condamnation Verurteilung καταδίκη Correctional institution Correctie-instelling vankeinhoitolaitos Institut correctionnel Justizvollzugsanstalt Διορθωτικό ίδρυμα Council of Ministers de ministerraad ministerineuvosto Conseil des ministres Ministerrat Συμβούλιο των Υπουργών Counterfeiting namaak väärentäminen Contrefaçon, falsification fälschen παραχάραξη Court de rechtbank tuomioistuin Cour Gericht δικαστήριο Court education unit dienst voor educatie bij de rechtbank tuomioistuimen koulutuyksikkö Secteur éducatif auprès des tribunaux No equivalence Δικαστήριο μονάδα εκπαίδευσης Court of first instance, local court Rechtbank van Eerste Aanleg käräjäoikeus Tribunal d’instance Amtsgericht Πρωτόδικο, επαρχιακό δικαστήριο Court protection for young adults de bescherming van de rechtbank voor jongvolwassenen tuomioistuimen suoja nuorille aikuisille Protection des jeunes majeurs Ausschluss der Öffentlichkeit zum Schutz von Jugendlichen Δικαστήριο για την προστασία των νεαρών ανηλίκων Court with a judge and lay (= non-professional) youth assessors de Jeugdrechtbank oikeudenkäynti tuomarilla ja asettaa nuorisoarvioija Cour avec juge et assesseurs pour jeunes délinquants Jugendschöffengericht Δικαστήριο/νεολαία www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 9

Glossary of words frequently used in penal environment HUNGARIAN ITALIAN LATVIAN RUSSIAN SPANISH TURKISH elzárás isolamento/sequestro ierobežojums, ieslodzījums ограничение, заключение Internamiento hapsedilme konflikuskezelési folyamat processo di risoluzione dei conflitti konfliktu risināšanas process процесс разрешения конфлик тов proceso de resolución de conflictos uyuşmazlık çözüm süreci kapcsolat, egyetértés combinato disposto saistība связь Conjunción birlik,birleşme konspiráció cospirazioni sazvērestības заговоры Conspiraciones gizli tertip alaprendelkezés, alaptörvény, alapokmány fatti costitutivi būtiskie fakti существенные факты Hechos constitutivos asli olgular konstruktív hozzáállás modo costruttivo konstruktīvs veids конструктивный способ constructivamente yapıcı davranış tanácsadói intézkedések Misure consultive konsultācijas pasākumi консультационные меры medidas de asesoramiento danışma tedbirleri szerződéses megállapodás accordo contrattuale līgumiskās vienošanās договорное соглашение acuerdo contractual sözleşmeli anlaşma megszegés, megsértés contravvenzione pretruna несоответствие, противоречие Contravención ihlal konvenció convegno konvencija конвенция Convención kongre,kurultay gyermekjogi egyezmény Convenzione sui diritti del fanciullo Bērnu tiesību konvencija Конвенция по правам ребенк а Convención sobre los Derechos del Niño çocuk hakları üzerine kurultay elítélt condannato, giudicato notiesātais осуждённый Condenado Mahkum,mahkum edilmiş elítélés verdetto di colpevolezza. Condanna notiesāšana, sodīšana осуждение, наказание Condena mahkum etme Korrekciós intézmény istituto correzionale Korekcijas iestāde Исправительное учреждение Institución correccional Düzeltme kurumu miniszterek tanácsa consiglio dei ministri Ministru padome Совет министров Consejo de Ministros bakanlar kurulu hamisítás falsificazione viltošana подделка Falsificación sahtekarlık bíróság corte tiesas sēde заседание суда Corte mahkeme bírósági oktatási egység tiesas izglītības vienība элемент судебного образования Sector educativo cerca de los tribunales Mahkeme Eğitim Birimi elsőfokú bíróság, helyi bíróság Tribunale di I° grado pirmās instances tiesa, vietējā tiesa суд первой инстанции, местн ый суд Juzgado de menores, Fiscalía huk. asliye mahkemesi bírósági védelem fiatal felnőttek számára Tribunale per la protezione dei giovani-adulti tiesas aizsardzības jauniem pieaugušajiem судебная защита молодых вз рослых Protección de menores Genç yetişkinler için mahkeme koruması bíróság bíróval és fiatalkorú ülnökkel tribunale con un giudice e laici (= non-professionista)esperti valutazione i minori tiesa ar tiesnesi un tiesas piesēdētājiem (neprofesionāliem) jauniešu ekspertiem судебное заседание с судьей и судебны ми заседателями (непрофессиональными) экспертами по делам несовершеннолетних Tribunal con asesores de menores Hakim ve meslekten olmayan değerlendiricilarin bulunduğu mahkeme www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 10

Glossary of words frequently used in penal environment ENGLISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN GREEK Crime against capital and property het vermogensmisdrijf, het vermogensdelict omaisuusrikos Délit financier Atteinte aux biens privés Eigentumsdelikte έγκλημα ενάντι στο κεφάλαιο και την περιουσία Crime prevention de criminaliteitspreventie rikosten ennaltaehkäiseminen Prévention de la criminalité Verbrechensverhütung, präventive Verbrechensbekämpfung Πρόληψη κατά του εγκλήματος Crime statistics misdaadstatisitieken rikostilastot Statistiques des délits Verbrechensstatistik στατιστικές εγκλήματος Crime/offence concerning bankruptcy het faillissement konkurssirikos Délit concernant les faillites Insolvenzdelikte έγκλημα/αδίκημα που αφορά την πτώχευση Crime/offense against competition de concurrentievervalsing kilpailukieltorikkomus Atteinte à la libre concurrence Wettbewerbsdelikte έγκλημα / αδίκημα έναντι του ανταγωνισμού Crime/offense concerning capital investment, assets, financing het vermogensmisdrijf talousrikos Délit à l’encontre du capital, des actifs, de financements Anlagebetrug, Finanzbetrug έγκλημα / αδικήματα που αφορούν την επένδυση κεφαλαίων, τα περιουσιακά στοιχεία, χρηματοδότηση Crime/offense concerning labour and work de inbreuk op de arbeidswetgeving työsuojelurikkomus Délit concernant l’emploi et le travail Arbeitsrechtsverstoß έγκλημα / αδικήματα που αφορούν την εργασία Criminal act het misdrijf rikos Act criminel Straftat Αδικοπραγία Criminal arrest het arrest, het vonnis pidätys Condamnation pénale Strafhaft Υπό κράτηση Criminal Code het wetboek van strafrecht rikoskoodi Code pénal Strafgesetzbuch Ποινικός Κώδικας Criminal compensation de criminele compensatie rikoskorvaus Réparation pénale Schadensersatz, Wiedergutmachung Ποινική αποζημίωση Criminal divisions within a court de correctionele rechtbank(en) rikostuomioistuin Tribunal pénal Strafkammern ποινικό δίκαιο Criminal event het misdrijf rikostapahtuma Fait délictueux Straftat Εγκληματική πράξη Criminal impersonation strafrechterlijke imitatie matkiminen, imitointi Usurpation Krimineller Identitätswechsel πλαστοπροσωπία Criminal law het strafrecht rikoslaki Droit pénal Strafrecht Ποινικός Νόμος Criminal responsability de strafrechterlijke verantwoordelijkheid rikosoikeudellinen vastuu Responsabilité pénale Strafmündigkeit Ποινική ευθυνή Criminal trespassing wederrechtelijke betreding lainvastainen läpikulku Offense criminelle Besitzrechtsvergehen εγκληματική καταπάτηση Criminological interest misdaad interessen kriminologinen kiinnostus Intérêt criminologique kriminologisches Interesse εγκληματολογικό ενδιαφέρον www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 11

Glossary of words frequently used in penal environment HUNGARIAN ITALIAN LATVIAN RUSSIAN SPANISH TURKISH tulajdon elleni bűncselekmény reato contro il capitale e la proprietà noziegums pret kapitālu un īpašumu преступление против капита ла и имущества Delitos contra la propiedad Sermaye ve mal suçu bűnmegelőzés Prevenzione del crimine noziedzības novēršana предотвращение преступност и Prevención delito Suç Önleme bűnügyi statisztika statistiche criminli noziedzības statistika статистика преступности Estadísticas penales/delictivas suç istatikleri csőddel kapcsolatos bűncselekmény reati finanziari, bancarotta maksātnespējas noziegums преступление по неплатежеспособности Delitos contra el orden económico iflas ile ilgili suç Versenybűnözés elleni bűncselekmények crimine / reato contro la concorrenza noziegums pret konkurenci преступление против конкур енции Delito de competencia desleal Rekabete karşı şuç vagyon elleni bűncselekmény reati finanziari noziegumi/pārkāpumi attiecībā uz kapitālieguldījumiem, aktīvie m,finansējumu преступления или нарушения по отношению к инвестиция м, активам, финансированию Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico Mali suçlar munkával/munkavégzéssel kapcsolatos bűncselekmény reato relativo lavoro e lavoro noziegumi/pārkāpumi attiecībā uz darbu преступления или нарушения по отношению к работе Delitos y faltas concernientes al empleo y al trabajo Çalışma suçları bűncselekmény atto criminale noziedzīgs nodarījums преступное деяние Hecho delictivo cezai suç letartóztatás arresto kriminālais arests уголовный арест Detención tutuklama cezası büntető törvénykönyv codice penale Kriminālkodekss Уголовный кодекс Código Penal ceza kanunu bűnelkövetői kompenzáció / jóvátétel risarcimento penale kriminālsods уголовное наказание Reparación penal cezai tazminat büntetőtanács bíróságon belül sezioni penali all'interno di un tribunale tiesas krimināllietu departaments департамент уголовного суда Juzgado de lo penal Ağır ceza bölümleri bűncselekmény fatto penale noziedzīgs notikums преступное событие Acto criminal Suç Olayı bűncselekmény lemásolása Bűnelkövető megszemélyesítése imitazione criminale kriminālā uzdošanās par citu cilvēku преступная выдача себя за другого человека Suplantación de identidad suçu canlandırma büntetőjog legge penale krimināllikums уголовный закон Derecho Penal ceza hukuku büntetőjogi felelősség responsabilità penale kriminālatbildība уголовная ответственность Responsabilidad penal Ceza Sorumululuğu törvényszegés, túlkapás, jogsértés sconfinamento penale kriminālpārkāpums уголовное правонарушение Allanamiento de morada izinsiz girme cezası kriminológiai érdeklődés interessi criminologici kriminoloģiskais procents криминологический процент Intereses criminológicos kriminolojik durum www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 12

Glossary of words frequently used in penal environment ENGLISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN GREEK Custodial vrijheidsbenemend huostaanotto, vapaudenmenetys Privatif (de liberté) Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung Κηδεμονικός Custodial sentence (prison sentence) with or without probation; term of imprisonment de gevangenisstraf vapausrangaistus Peine privative de liberté avec ou sans conditionnelle, Peine d’emprisonnement Freiheitsstrafe mit und ohne Bewährung Ποινή υπό επιτήρηση Damage de schade tuhot Dommages Schaden ζημιές Day center placement de plaatsing in een dagcentrum sijoittaminen päiväkeskukseen Placement en activité de jour Unterbringung in einer Kontakt- und Anlaufstelle Ημερησία τοποθέτηση σε κέντρο Dealing de omgang välitystoiminta, välittäminen Transaction, distribution sich beschäftigen, mit Drogen handeln Αντιμετώπιση Declared verklaard selvitetty Déclaré erklärt, deklariert δηλώνεται Defalcation, abstraction of documents de verduistering asiakirjojen käsitteet Détournement de fonds, Soustraction de documents Unterschlagung Υπεξάιρεση, καταστοφή εγγράφων Defaulter wanbetaler laiminlyöjä Délinquant Schuldner παραβάτης Define bepalen määritellä Recouvrir definiert Ορίζεται Degrading behaviour vernederend gedrdag halventava käytös Comportement dégradant Delict, crime het misdrijf rikkomus Délit Delikt έγκλημα Delinquency de delinquencie rikollisuus Délinquance Straffälligkeit Εγκληματικότητα των νέων Delinquent de delinquent rikollinen Délinquant straffällig παραβάτης Department of welfare services ministerie van volksgezondheid toimeentulotuen osasto Services du bien-être Ministerium für Soziales τμήμα των υπηρεσιών πρόνοιας Deprived of liberty vrijheidsberoving vapaudenriisto Privation de liberté Freiheitsentzug Στερείται της ελευθερίας Detained opgesloten pidätetty Détenu inhaftiert Υπό κράτηση www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 13

Glossary of words frequently used in penal environment HUNGARIAN ITALIAN LATVIAN RUSSIAN SPANISH TURKISH szabadságvesztés custodiale apcietinājums арест Pena de prevención de libertad con o sin vigilancia; periodo de internamiento gözetimle ilgili szabadságvesztés (börtönben letöltendő ítélet), feltételes szabadlábra bocsátással/nélküle; szabadságvesztés ideje pena detentiva (reclusione) con o senza sospensione condizionale; periodo di reclusione brīvības atņemšanas sods (cietu msods) ar vai bez probācijas; ieslodzījuma termiņš наказание - лишение свободы (тюремное наказание) с или без надзора; срок заключения Medidas cautelares Denetimli serbestlik içeren ya da içermeyen mahkumiyet, hapis cezası kár danno bojājums ущерб, повреждение Daños Zarar,hasar elhelyezés napköziben centro di posizionamento diurno izvietojums dienas centrā размещение в дневном центре Medida en Medio Abierto Gündüz yerleşim merkezi elintézés, megküzdés trattativa darījums сделка Negociación davranış,muamele kinyilatkoztatott dichiarato deklarētā декларированный Declarado beyan edilmiş skkasztás, iratokkal való visszaélés distrazione di fondi fondi pubblici, astrazione di documenti izšķērdēšana, dokumentu ieguve растрата, получение докумен тов Desfalco, destrucción de documentos zimmete geçirme szerződésszegő insolvente saistību nepildītājs, bankrotētājs невыполняющий обязательств, банкрот Incumplidor / Moroso askeri suçu olan asker meghatároz definire definēt определять Definido tanımlanmış Megalázó magatartás comportamenti degradanti Pazemojoša rīcība Унизительное поведение Comportamiento degradante Aşağılayıcı davranış vétség, bűncselekmény reato pārkāpums, noziegums преступление, нарушение Faltas, delitos suç bűnelkövetés, vétkesség delinquenza noziedzība преступность Delincuencia hata, kabahat, suç bűnelkövető, vétkes delinquente noziedznieks преступник Delincuente hatalı, suçlu jóléti szolgálar dipartimento dei servizi di bene essere labklājības dienestu departame nts департамент службы благосостояния Departamento de Servicios Sociales refah departmanı hizmetleri A szabadságtól megfosztották privato della libertà Лишен свободы Privado de libertad Özgürlükten yoksun elzárt, elírtélt Detenuto aizturēts задержанный Privación de libertad Alıkoymak,engellemek www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 14

Glossary of words frequently used in penal environment ENGLISH DUTCH FINNISH FRENCH GERMAN GREEK Detention de detentie pidätys Détention Arrest, Haft Κράτηση Detention centre de gevangenis pidästyskeskus Centre de détention Jugendstrafanstalt φυλακές, κρατητήρια Detention centre for very long sentences de strafinrichting elinkautisvankien vankila Maison centrale Justizvollzugsanstalt Σωφρονιστήριο Detention House het huis van bewaring pidätyskeskus Centre de détention Arrestanstalt Κρατηση σε Σπίτι Determine bepalen määrittää Fixer, établir, déterminer bestimmen, feststellen Προσδιορίζω Diagnostic test diagnostische test testit diagnoosia varten Essai, diagnostic, test diagnostischer Test Διαγνωστικό Τέστ Disciplinary measures de disciplinaire maatregelen kurinpitotoimenpiteet Mesures disciplinaires Zuchtmittel Πειθαρχικά μέτρα Disclose openbaren paljastaa Divulguer offenlegen Αποκαλύπτω Discrimination discriminatie syrjintä Discrimination Diskriminierung Διάκριση Disputant de redetwister asianosainen Controversé Streitpartei Aνταγωνίζονται Disputing parties ruziënde partijen riidan osapuolet Parties en conflit streitende Parteien Διαφωνούντα μέρη District court de arrondissementsrechtbank käräjäoikeus Juridiction Landgericht Επαρχιακό δικαστήριο Disturbance verstoring häirintä Troubles, tapage Störung, Unruhe διατάραξη Diversion de omleiding harhautus Mesure alternative Kurswechsel, alternative Maßnahme Έκτροπη Doctoral Studies (PhD) doctoraatstudie tohtorin opinnot Etudes doctorales Promotionsstudium, Doktoratsstudium Διδακτορικές Σπουδές Dragged to offense in de criminaliteit duwen vedetty mukaan rikkeeseen Poussé à des délits zu Straftaten getrieben Συγκληματικά Drama drama draama Art dramatique Theaterwissenschaft Δράμα Drug consumption druggebruik huumeiden käyttö Consommation de drogue Drogenkonsum Η κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών Drug dependency drugverslaagd huumeriippuvainen Dépendance toxicomanique Drogenabhängigkeit Εξάρτηση από Ουσίες Drug-related offence de druggerelateerde inbreuk huumausainerikos Délit lié à la drogue Drogenkriminalität Αδίκημα σε σχέση με Educational action home het huis van de educatieve acties opiskelu kotoa käsin Etablissement de placement éducatif Erziehungsheim Χώροι επιμόρφωσης www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 15

Glossary of words frequently used in penal environment HUNGARIAN ITALIAN LATVIAN RUSSIAN SPANISH TURKISH elzárás detenzione aizturēšana задержание Detención Gözaltına alma fogvatartási központ centro di detenzione aizturēšanas centrs изолятор временного задержания Centro de Reforma nezarethane hosszúítéletesek intézete centro di detenzione per lunghe pene Apcietinājuma centrs ļoti ilgiem cietumsodiem центр заключения для очень длительного срока Prisión del estado Çok uzun suçlar için mahkum merkezi letöltőház casa circondariale/reclusione apcietinājuma vieta место содержания под стражей Centro de detención Tutukevi meghatároz Determinare noteikt определить Determinar belirlemek,tespit etmek diagnosztikai vizsgálat test diagnostico diagnostikas tests диагностический тест Prueba de diagnóstico Teşhis ile ilgili test fegyelmező intézkedések provvedimenti disciplinari disciplinārsods диcциплинapнoe взыcкaниe Medidas disciplinarias Disiplin önlemleri felfed, kinyilvánít rilevare pasludināt (atklāt, izpaust) объявить (раскрыть, распространить) revelar/divulgar açığa çıkarmak Megkülönböztetés discriminazione Diskriminācija дискриминация Discriminación ayırt etme vitázó disputante disputētājs, strīdnieks спорщик parte litigante uyuşmazlık çıkaran/tartışmacı vitás felek parti in causa domstarpībās iesaistītās puses стороны, вовлеченные в разногласия partes litigantes uyuşmazlığa taraf olanlar járásbíróság tribunale distrettuale rajona tiesa районный суд Jurisdición Yerel mahkeme zavargás, háborgatás disturbo/turbamento traucējums нарушение Disturbio /Altercado rahatsızlık sokféleség deviazione daudzveidība многообразие Medida alternativa Dikkatini Dağıtma doktori iskola (PhD) dottorato di ricerca doktorantūra докторантура Estudios de Doctorado Doktora dersi bűncselekményre felbujtás coinvolto nel reato pamudināt uz nodarījumu подбить к преступному деянию arrastrado a delinquir suça sürüklemek dráma dramma drāma драма Arte dramático Drama/oyun Kábítószer-fogyasztás consumo di droghe Narkotiku patēriņš Потребление наркотиков Consumo de drogas İlaç tüketimi drogfüggés tossicodipendenza narkotiku atkarība зависимость от наркотиков Drogodependencia ilaç bağımlılığı droggal kapcsolatos violazione correlata alla droga ar narkotikām saistīts преступление, связанное с на Delito relacionado con drogas İlaç bağımlılık suçu otthoni oktatás attività educativa a domicilio mājas izglītības aktivitātes домашнее образование мероп риятия Hogar educativo Eğitim Faaliyet evi www.euro-cides.eu Project partners are not qualified translators. These achievements must only be considered as aids to understand the terms used. 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA5NjgwMQ==